Danh sach video a gi:

Ngay 13 thang 10, 1999
1. Thay Le Cong Vui (My) 1
2. Huynh Thu Trang (My) 2
3. Nguyen T Toai  (My) 2
4. Lu nh Hung (My) 2
5. Le Xuan Phung  (My) 1
6. Tran Gia Trang (My) 1
Ngay 14 thang 10, 1999
7. Thay Huynh Hu The (My) 1
8. Co Tran Th Tuyet Sn (My) 1
9. Co Nguyen Th Viet Phng (My)

1

10. Nguyen Th Mai Xuan (My) 1
11. Bui Van Lap (My) 1
Ngay 15 thang 10, 1999
12. Nguyen Trung Thanh (My) 1
13. Phan Bang Thoai (My) 1
14. Tran Anh Huy (My) 1
15.Lu nh Vu (My) 1
Ngay 18 thang 10, 1999
16. Nguyen Van Nhn (My) 1
17. Ngo My Le (Canada) 1
18. Phan Th Thu Van (My) 1
19. Nguyen Th Bch Thuy (Canada)

1

Ngay 20 thang 10, 1999
20. Nguyen Linh Bach  (Uc) 1
21. Tran Anh Tuan      (Uc) 1
22. Nguyen Hoai Ngoc Anh (My) 1
23. Nguyen Hoai Xuan (My)

1

Ngay 2 thang 12, 1999
24. Phan Nguyen Ai Linh  (My) 1
Ngay 6 thang 12, 1999
25. Le Th Lan Hng  (My) 1
Ngay 14 thang 1, 2000
26.Mai Thu Lien  (My) 1
Ngay20 thang 1, 2000
27. Le Xuan Ai  (My) 2
28. Thay Pham Gia Quy (My) 2
Mua video

$67.00

Envelopes

$15.00

Cc ph bu ien

$93.00

Tong cong

$175.00