Hình aûnh buoåi hoïp maët möøng sinh nhaät coâ Leâ Thò Töù
ngaøy 27 thaùng 7 naêm 2001
 

Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County
Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County
Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County
Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County
Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County
Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County  Hop mat nam 2001 tai Orange County